Reklamačný poriadok

Reklamácie v obchode Krása Vesmírna sú v súlade s ustanovením § 619 a následných Občianskeho zákonníka, v súlade § 429 a následných Obchodného zákonníka ako aj Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.

Krása Vesmírna zodpovedá za vady, ktoré má predaný výrobok prevzatý kupujúcim. Zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba výrobkov pri štandardnom používaní je 24 mesiacov od prevzatia výrobku kupujúcim. Výrobca nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na výrobku nesprávnou dopravou alebo nesprávnym použitím výrobku.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Pokiaľ sa na produkte vyskytne vada, má ho zákazník právo reklamovať. Reklamáciu si môže uplatniť na mieste predaja, buď v kamennej prevádzke Krása Vesmírna alebo prostedníctom e-mailovej komunikácie.

Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný preukázať sa dokladom o zakúpení výrobku. O reklamácií rozhoduje zodpovedný pracovník. Ak nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď, zodpovedný pracovník oznámi zákazníkovi do 7 dní spôsob vybavenia reklamácie. Zákonná lehota na vyriešenie reklamácie je 30 dní.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne napravená. Krása Vesmírna je povinná v súlade s Podmienkami vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá bráni použitiu výrobku má spotrebiteľ právo na zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť podľa severity poškodenia a vzájomnej dohody zmluvných strán.